Dlouhodobý majetek vybraných účetních jednotek, jeho způsoby pořízení, vyřazení, jeho odpisování a evidence

Ve svém příspěvku se budu zabývat způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku, dále jeho účetním odpisováním, pokud je odpisován, dále evidencí a zachycením uvedené skutečnosti v účetnictví vybranou účetní jednotkou, která při vedení účetnictví postupuje podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“zákon o účetnictví“) a podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Právní rámec
V prvé řadě je potřeba stanovit podle jakého prováděcího předpisu bude účetní jednotka postupovat při zachycení výše uvedených skutečností v účetnictví.

Vybrané účetní jednotky, tj. např. územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, státní a místní příspěvkové organizace a další, budou postupovat podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Podle §§ 76, 77 vyhlášky jednotka stanoví v účtovém rozvrhu syntetické účty, viz pouze některé, které se týkají uvedených účetních příkladů:

012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 Software
014 Ocenitelná práva
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
021 Stavby
022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
031 Pozemky
032 Kulturní předměty
04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
07, 08 Oprávky k dlouhodobému majetku
241, 231 Peněžní prostředky na účtech – bankovní účet
321 Dodavatelé
401 Jmění účetní jednotky
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
506 Aktivace dlouhodobého majetku
518 Ostatní služby
543 Dary a jiná bezúplatná plnění
547 Manka a škody
551 10 Odpisy dlouhodobého majetku
551 20 Vyřazení zůstatkové ceny likvidací
552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
901 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

 

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky:

701 – Účty a zásady účtování na účtech,

702 – Otevírání a uzavírání účetních knih,

703 – Transfery,

704 – Fondy účetní jednotky,

705 – Rezervy,

706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek,

707 – Zásoby,

708 – Odpisování dlouhodobého majetku,

709 – Vlastní zdroje,

710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.

Cílem těchto standardů je vymezit v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou účtování na příslušných účtech, způsoby používání účetních metod, stanovení vnitřních předpisů atd.

Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy, účtování podle standardů je závazné podle § 36 zákona o účetnictví.

Vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku obecně
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je jednou z nejvýznamnějších složek aktiv rozvahy každé účetní jednotky. Správné vymezení, ocenění, zařazení, vyřazení a případné odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku představuje poctivé zobrazení v účetnictví a plní se tímto účel věrného a srozumitelného vedení účetnictví.

Dlouhodobý majetek se člení na zejména dlouhodobý nehmotný majetek – účtová skupina 01, na dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný – účtová skupina 02, na dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný – účtová skupina 03, na nedokončený pořizovaný dlouhodobý majetek – účtová skupina 04, některý dlouhodobý majetek se odpisuje a některý dlouhodobý majetek se neodpisuje.

Vybraná účetní jednotky stanoví vnitřním předpisem v souladu s vyhláškou a standardy pravidla pro odpisování, evidenci (pořízení, používání, vyřazení) a interní pravidla pro případnou inventarizaci drobného a dlouhodobého majetku.

Pro zařazení do dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku musí být splněny současně následující podmínky:

ü  doba užívání delší jak jeden rok,

ü  překročení hranic dané vyhláškou podle §§ 11,14 vyhlášky s výjimkou některého majetku (např. položky stavby, kulturní předměty, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek a další, tyto položky mají stanoveno v jejich obsahovém vymezení bez ohledu na výši ocenění).

Tento článek se týká výhradně účetní problematiky, která je v souladu s vyhláškou a zákonem o účetnictví, například se jedná zejména o účetní odpisy a další. Daňové odpisy jsou řešeny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v tomto článku se daňové odpisy neřeší.

 

Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Ocenění – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ocenění
§ 25/1/a hmotný majetek, pořízení + náklady související s pořízením pořizovací cena PC
§ 25/1/b hmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastní náklady
§ 25/1/c zásoby pořízené a náklady související s pořízením pořizovací cena PC
§ 25/1/h nehmotný majetek, pořízení + náklady související s pořízením pořizovací cena PC
§ 25/1/i nehmotný majetek vytvořený vlastní činností vlastní náklady
§ 25/1/j příchovky zvířat vlastní náklady
§ 25/1/k kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, církevní stavby 1 Kč
§ 25/1/l dlouhodobý majetek – bezúplatné nabytí reprodukční pořizovací cena RPC
§ 25/1/l Dlouhodobý majetek, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření nelze zjistit reprodukční pořizovací cena RPC
§ 25/1/l ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k) reprodukční pořizovací cena RPC
§ 27 reálná hodnota RH

 

 

 

410/2009 Sb. Ocenění ve vyhlášce
§ 55/3 Ocenění jednotlivého dlouhodobého (dále „DM“) se zvyšuje o technické zhodnocení (dále „TZ“).
§ 55/5 DM pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny sjednány nebo RPC, pokud sjednány nejsou.
§ 55/6 Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.
§ 55/7 U majetku pořízeného za 1 Kč se jeho ocenění nezvyšuje o TZ provedené na tomto majetku.
§ 55/8 Ocenění DM a TZ se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení DM, dotace se časově rozlišuje na základě hodnot z odpisového plánu pořízeného DM do výnosů.
§ 66/1 DM nebo jeho část včetně TZ se odpisuje z ocenění podle zákona o účetnictví.
§ 66/6 Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se nabytá nemovitá věc účtuje dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze účetní závěrky.
Účetní okamžik zařazení dlouhodobého nehmotného majetku
Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení pořizovaného majetku a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání.
Problematika dlouhodobého drobného nehmotného majetku
Vybrané účetní jednotky některé položky dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) zařazují do užívání v souladu s § 11 vyhlášky. Ustanovením § 11 odstavec 6 písm. a) vyhlášky jsou vymezeny hranice ocenění pro dlouhodobý nehmotný odpisovaný majetek (nad 60 000 Kč) a hranice ocenění pro dlouhodobý drobný nehmotný majetek (od 7000 Kč do 60000 Kč).

 

Příklad: Stanovení hranic ocenění – dlouhodobý nehmotný majetek
Vybraná účetní jednotka zakoupila účetní software ve výši ocenění 45 tis. Kč, dále antivirový program za 4 tis. Kč.

Jedná se o ocenění pořizovací cenou podle § 25 odst. 1 písm. h) zákona o účetnictví.

 

Na základě vyhlášky vybraná účetní jednotka bude účtovat o software prostřednictvím položky 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNM), viz účetní zápisy:

558/321           45 tis. Kč  předpis závazku – pořízení DDNM

321/banka       45 tis. Kč   úhrada závazku

018/0781         45 tis. Kč  zařazení DDMM do užívání

V pomocné evidenci majetku založí kartu se všemi náležitostmi, které se na kartu majetku uvádějí, zavedení karty předchází účetnímu zápisu zařazení DDNM do užívání.

Antivirový program na základě vnitřního předpisu zaúčtuje prostřednictvím účtu 901 – Jiný dlouhodobý drobný nehmotný majetek, zavedení karty majetku předchází účetnímu zápisu, viz účetní zápisy:

518/321         4 tis. Kč    předpis závazku

321/banka     4 tis. Kč     úhrada závazku

901/999         4 tis. Kč    zařazení podrozvahového majetku do užívání

Dlouhodobý nehmotný majetek
 Dlouhodobý nehmotný majetek se člení, viz tabulka:
Ocenění Název SÚ § 66 vyhlášky §§ 410/2009 Sb.
nad hranici 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje odpisovaný § 11/3/a
nad hranici 013 Software odpisovaný § 11/3/a
nad hranici 014 Ocenitelná práva odpisovaný § 11/3/b
hranice 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 100 % oprávky § 11/6/a
 bez ohledu 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný § 11/6/b
bez ohledu 015 Povolenky na emise a preferenční limity neodpisovaný § 11/3/c
     hranice 901 Jiný dlouhodobý drobný nehmotný majetek neodpisovaný § 49/a
RH 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji neodpisovaný § 11/6/d
 x 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek neodpisovaný § 11/6/c
Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku
 Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:

·         znalecké posudky

·         průzkumy trhu

·         plány rozvoje

·         návrhy propagačních a reklamních akcí

·         certifikace systému jakosti

·         software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat

Uvedený majetek není dlouhodobým nehmotným majetkem, nechť je jeho ocenění jakékoliv.

Dále je možné rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména:

·         technické audity a energetické audity

·         lesní hospodářské plány a plány povodí.

Ze stručného závazného vymezení nehmotného majetku vyhláškou vyplývá, že některý nehmotný majetek (za určitých podmínek) do dlouhodobého nehmotného majetku patří, některý majetek do tohoto majetku nepatří, a o některém může účetní jednotka rozhodnout, že se o dlouhodobý nehmotný majetek nejedná.

 

Účetní okamžik zařazení dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobým hmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání. Stav způsobilý k užívání je výslovně vázán mimo jiné na dokončení věci (zařazovací protokol).
Problematika dlouhodobého drobného hmotného majetku
Vybrané účetní jednotky některé položky dlouhodobého hmotného majetku (DHM) zařazují do užívání v souladu s § 14 vyhlášky. Ustanovením § 14 odstavec 6 písm. vyhlášky jsou vymezeny hranice ocenění pro dlouhodobý hmotný odpisovaný majetek (nad 40 000 Kč) a hranice ocenění pro dlouhodobý drobný hmotný majetek (od 3000 Kč do 40000 Kč).

Vybraná účetní jednotka rozhodla vnitřním předpisem podle § 14 odst. 6 vyhlášky, že bude o některých hmotných movitých věcech v ocenění pod 2 tis. Kč účtovat jako o materiálu podle § 20 odst. 2 písm. g) vyhlášky, jedná se o další hmotné movité věci nesplňující podmínky podle § 14 odst. 6 vyhlášky (pod 3 tis. Kč) s dobou použitelnosti delší jak jeden rok, jednotka stanovila vnitřním předpisem druhy hmotných movitých věcí, o kterých bude účtovat jako o materiálu: knihy,

nádobí,

varné konvice,

kalkulačky,

hračky (do 2 tis. Kč).

Dále podle bodu 3. 6. písm. b) Českého účetního standardu č. 707 – Zásoby jednotka upravila vnitřním předpisem, že výše vybrané druhy materiálu bude účtovat přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad materiálu.

Vybraná účetní jednotka zakoupila 30 knih v ocenění 200 Kč za knihu. Jak bude o těchto knihách účtovat?

Na základě vnitřního předpisu bude o knihách účtovat jako o materiálu účtovaného do spotřeby bez účtování na sklad, knihy splňují podmínku doby použitelnosti delší jak rok, nicméně jednotka postupuje podle vnitřního předpisu, kde jsou knihy stanoveny jako druh hmotných movitých věcí, o kterých bude účtovat jako o materiálu, viz zápis:

501/321         6 tis. Kč

321/banka     6 tis. Kč.

Knihy nebudou evidovány v evidenci majetku a ani na skladě, kniha je podle vnitřního předpisu považována za materiál (není dlouhodobým hmotným majetkem). Vybraná účetní jednotka bude knihy spravovat (úbytky, přírůstky) jiným způsobem, například knihovnickým automatizovaným systémem (knihovnický software). Knihy nebudou mít zavedené karty v evidenci majetku, nebudou inventarizovány.

Příklad: Stanovení hranic ocenění – dlouhodobý hmotný majetek
Vybraná účetní jednotka zakoupila počítač ve výši ocenění 55 tis. Kč, dále tiskárnu za 20 tis. Kč.

Jedná se o ocenění pořizovací cenou podle § 25 odst. 1 písm. a) zákona o účetnictví.

 

Na základě vyhlášky vybraná účetní jednotka bude účtovat o počítači prostřednictvím položky 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, viz účetní zápisy:

 

Na základě vnitřního předpisu vybraná účetní jednotka bude účtovat o počítači prostřednictvím položky 022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, viz účetní zápisy:

042/321           55 tis. Kč   předpis závazku – pořízení DM

321/banka        55 tis. Kč  úhrada závazku

022/042           55 tis. Kč   zařazení do užívání.

V pomocné evidenci majetku založí kartu se všemi náležitostmi, které se na kartu majetku uvádějí, zavedení karty předchází účetnímu zápisu zařazení počítače do užívání, následující měsíc po zařazení majetku do užívání začne jednotka počítač odpisovat.

Tiskárnu na základě vnitřního předpisu zaúčtuje jako dlouhodobý drobný hmotný majetek, v pomocné evidenci založí kartu a zařadí tento majetek účetně, bude jej inventarizovat, viz účetní zápisy:

558/321         20 tis. Kč   předpis závazku- pořízení DM

321/banka     20 tis. Kč   úhrada závazku

028/088         20 tis. Kč  zařazení do užívání.

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek
 Dlouhodobý hmotný majetek se člení níže uvedené položky stanovené vyhláškou, viz tabulka:
Ocenění Název SÚ § 66 vyhlášky §§ 410/2009 Sb.
bez ohledu 021 Stavby odpisovaný § 14/3
nad hranici 022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí odpisovaný § 14/4
 jiné podmínky 025 Pěstitelské celky trvalých porostů odpisovaný § 14/5
 hranice 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100% oprávky § 14/6
 jiné podmínky

hranice

029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný § 14/7
 bez ohledu 031 Pozemky neodpisovaný § 14/1
 bez ohledu 032 Kulturní předměty neodpisovaný § 14/2
RH 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji neodpisovaný § 14/10
x 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný § 14/8
Pořízení a zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje prostřednictvím účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek na straně MD, na kterých se účtuje pořizovaný majetek do doby jeho uvedení do užívání včetně nákladů spojených s jeho pořízením podle bodů č. 5.1.3. a 6.1.3. Českého účetního standardu č. 410 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.

Zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje s účetním okamžikem, kdy je pořizovaný majetek uveden do stavu způsobilého k užívání, tj., majetek je užíván. Účetní zápisy zařazení DM se účtují prostřednictvím účtových skupin na straně MD 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se souvztažnými účtovými skupinami 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se provádí většinou na základě zařazovacího protokolu o zařazení majetku do užívání (který je jako vzor součástí vnitřního předpisu nebo je generován účetním systémem „pomocná evidence „Majetek“). Účetnímu zařazení předchází založení karty majetku v pomocné evidenci „Majetek“.

Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související, reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, a konečně vlastními náklady u nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě anebo jiné činnosti.

 

Některé možné způsoby nabytí dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:

a)      úplatně nákupem – pořizovací cena

b)      vytvořením vlastní činností – aktivace majetku – vlastní náklady

c)      nabytí bezúplatným převodem (darem) – reprodukční pořizovací cena

d)      jiným způsobem

 

Příklady na pořízení a zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Pořízení a zařazení kopírovacího stroje včetně vedlejších pořizovacích nákladů ve výši 340 tis. Kč.

Jedná se o pořízení majetku nákupem – úplatou.

Předpis závazku – pořízení kopírky 042 321 340 10/2021
Zařazení kopírky do užívání – zařazovací protokol 022 042 340 10/2021
Úhrada závazku 321 banka 340 11/2021
Účtování účetních odpisů 551 082 xxx 11/2021
Příklady na pořízení a zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Pořízení a zařazení účetní systému – software včetně vedlejších pořizovacích nákladů ve výši 120 tis. Kč. Jedná se o pořízení majetku nákupem – úplatou.
Předpis závazku – pořízení software 041 321 120 10/2021
Zařazení software do užívání – zařazovací protokol 013 041 120 10/2021
Úhrada závazku 321 banka 120 11/2021
Účtování účetních odpisů 551 073 xxx 11/2021
Příklady na pořízení a zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Pořízení a zařazení dětského hřiště vytvořeného vlastní činností. Jedná se o pořízení majetku vlastní činností. Jednotka oceňuje ve výši vlastních nákladů, které činí 90 tis. Kč.
Aktivace podle vlastních nákladů – 6.1.2./ČÚS 710 042 506 90 10/2021
Zařazení dětského hřiště do užívání – zařazovací protokol 021 042 90 10/2021
Účtování účetních odpisů 551 081 xxx 11/2021
 
Příklady na pořízení a zařazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Vybraná účetní jednotka na základě smlouvy přijala bezúplatným převodem (darem) vozidlo od nevybrané účetní jednotky. Jedná se o bezúplatné nabytí hmotného majetku. Vybraná účetní jednotka ocení vozidlo reprodukční pořizovací cenou (RPC) podle § 25 odst. 1 písm. l) zákona o účetnictví. Výše ocenění – RPC je 900 tis. Kč.
Nabytí – bezúplatný převod vozidla 022 401 900 11/2021
Účtování účetních odpisů – měsíční 551 082 7,5 12/2021
Účtování účetních odpisů – roční 551 082 90 2022
Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Vybraná účetní jednotka na základě smlouvy přijala bezúplatným převodem (darem) vozidlo od vybrané účetní jednotky. Jedná se o bezúplatné nabytí hmotného majetku. Vybraná účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví vybrané účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. Zjednodušeně řečeno přebírá výši ocenění a výši oprávek, případně výši časově nerozlišeného investičního transferu podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví a tyto hodnoty uvede do nově zavedené karty majetku. Výše ocenění vozidla činí 300 tis. Kč, výše oprávek je 140 tis. Kč.
Nabytí – bezúplatný převod vozidla 022 401 300 11/2021
Nabytí oprávek 401 082 140 11/2021
Účetní odpisy 551 082 xx 12/2021
Pořízení a zařazení vozidla je zvoleno jako příklad pro založení karty majetku a sestavení odpisového plánu v kartě majetku.
Karta majetku v evidenci majetku – vozidlo
Jednotka v kartě majetku v pomocné evidenci majetku vyplní zejména následující skutečnosti (číselníky):

•        typ majetku – např. 02 – Dlouhodobý hmotný majetek,

•        inventární číslo majetku – možno rozlišit typy majetku, nelze měnit aktualizací,

•        název majetku – důležité je sestavení (terminologie) názvu – vnitřní předpis – přesná terminologie při zařazování,

•        datum zařazení – následující měsíc se začíná odpisovat,

•        datum vyřazení, datum pořízení,

•        rok výroby,

•        druh – třída – vozidlo,

•        ocenění – pořizovací cena,

•        evidenční údaje – výrobce, rok výroby, výrobní číslo, země původu,

•        poznámky,

•        pohyby na kartě –  druh zařazovací pohybu, druh vyřazovacího pohybu,

•        účet majetku – SÚ např. 022 100,

•        středisko,

•        stav: zařazený,

•        číslo účetního dokladu – fa č. XXX,

•        pořízeno z investičního transferu (rozpouštění SÚ 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku),

•        nový nebo použitý majetek,

•        příslušenství,

•        historie změn – datum + zaměstnanec – sestava změn ke dni,

•        inventura,

•        nastavení odpisů,

•        historie nastavení odpisů,

•        odpisový plán,

•        generování odpisů,

•        účetní odpisy,

•        daňové odpisy,

•        statistické členění,

•        kategorizace DM – CZ-CPA

•        předpokládaná doba používání odpisování,

•        informace o revizích, kontrolách…,

•        ke každé kartě vhodné ukládat všechny změny – datum + zaměstnanec – sestava změn ke dni.

 

Pořízení a zařazení vozidla je zvoleno jako příklad pro založení karty majetku a sestavení odpisového plánu v kartě majetku.
Odpisový v evidenci majetku – vozidlo – darované nevybranou účetní jednotkou – ocenění 900 tis. Kč
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován podle § 28 zákona o účetnictví. Pravidla odpisování jsou stanovena Českým účetním standardem č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku.

Některá základní pravidla vyplývající ze standardu:

 

·         vybraná účetní jednotka odpisuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z výše ocenění podle § 25 zákona o účetnictví na základě odpisového plánu, a to jen do výše ocenění,

·         v případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník účetní odpisy ze svého vlastnického podílu,

·         vybraná účetní jednotka účtuje o odpisech nejpozději k rozvahovému dni, tzn. měsíční, čtvrtletní nebo roční odpisy stanoví vnitřním předpisem.

·         v případě uvedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání v průběhu účetního období stanoví vybraná účetní jednotka poměrnou výši odpisů v tomto účetním období,

·         vybraná účetní jednotka při sestavení odpisového plánu v souvislosti s provedením technického zhodnocení dlouhodobého majetku zohlední veškeré skutečnosti v souladu se zákonem a vyhláškou, jedná se o aktualizaci odpisového plánu,

·         vybraná účetní jednotka stanoví vnitřním předpisem, zda odpisuje dlouhodobý majetek rovnoměrným, výkonovým nebo komponentním způsobem nebo kombinací těchto způsobů,

·         účetní odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,

·         účetní odpisy se účtují ve prospěch účtů účtových skupin 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub příslušného účtu účtové skupiny 551 – Odpisy dlouhodobého majetku,

·         v případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu, vybraná účetní jednotka účtuje současně s odpisem tohoto majetku podle bodu 8.1. Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku o časovém rozlišení přijatého investičního transferu na stranu MD účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu Dal příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem podle bodu č. 8.3. Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku (odpis násobený transferovým podílem).

 

Vybraná účetní jednotka dále prověří, zda je vozidlo předmětem odpisování podle § 66 odst. 7 vyhlášky, kde je stanoven výčet majetku, který se neodpisuje, účetní jednotka zjistí, že zařazovaný automobil není obsažen ve stanoveném výčtu neodpisovaného majetku. Účetní jednotka má vnitřním předpisem stanoveny měsíční odpisy, tudíž je povinna tento majetek následující měsíc po zařazení začít odpisovat a upravit v této souvislosti odpisový plán. Pro úplnost zdůrazňuji, že účetní odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, viz bod č. 4.6. Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. Vozidlo získala vybraná účetní jednotka darem od nevybrané účetní jednotky, tudíž v odpisovém plánu nebude vyplněn údaj „pořízeno z investiční dotace“ a údaje v odpisovém plánu pro časové rozlišení investiční dotace budou rovněž bez údajů.

 

Tabulka č. 1: Odpisový plán:

Druh majetku Vozidlo        
datum pořízení 2021    
pořizovací cena 900 000
doba použitelnosti 10 let        
roční odpis 900 000:10=90 000 Kč        
Odpisový plán      Časové rozlišení dotace   
odpis oprávky  netto Bod 8.3. ČÚS č. 708  
2021/7500 7500 892500  
2022/90000 97500 802500      
2023/90000 187500 712500  
2024/90000 277500 622500  
2025/90000 367500 532500  
2026/90000 457500 442500  
2027/90000 547500 352500  
2028/90000 637500 262500  
2029/90000 727500 172500  
2030/90000 817500 82500  
2031/82500 900000 0      
900000 časové rozlišení dotace  

 

Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se uskutečňuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), případně se o vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účtuje jako o manku, škodě a dalších podle bodu č. 5.4., 6.4. Českého účetního standardu č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek.

Vyřazení dlouhodobého majetku odpisovaného a technického zhodnocení se zaúčtuje na MD příslušného účtu účtových skupin 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a Dal příslušného účtu účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek nebo 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný.

 

Předmět MD/Dal Právní rámec
Vyřazení zůstatkové ceny 5xx /07,08 3.6./ČÚS 710
Vyřazení DM v pořizovací ceně 07,08/01,02 3.6./ČÚS 710

 

Některé možné způsoby vyřazení zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Předmět Právní rámec
Likvidace 551 5.4.2.,  6.4.2./ČÚS 710
Bezúplatný převod – věcný dar – pozbytí – nevybrané účetní jednotce 543  5.4.1., 6.4.1./ ČÚS 710
Prodej nehmotného, hmotného, pozemku 552, 553, 554  5.4.3., 6.4.3./ ČÚS 710
Manko 547 10  5.4.4., 6.4.4./ ČÚS 710
Škoda 547 20  5.4.4., 6.4.4./ ČÚS 710

 

 

 

Příklady na vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Vybraná účetní jednotka vyřazuje na základě vyřazovacího protokolu likvidací tiskárnu v pořizovací ceně 140 tis. Kč, výše oprávek je 120 tis. Kč. Jedná se o účetní případ vyřazení hmotného movitého předmětu likvidací, jedná se o úbytek majetku.
Vyřazení ve výši ocenění DM 082 022 140 10/2021
Vyřazení zůstatkové ceny likvidací 551 082   20 10/2021

 

Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Vybraná účetní jednotka vyřazuje na základě vyřazovacího protokolu darem nevybrané účetní jednotce tiskárnu v pořizovací ceně 140 tis. Kč, výše oprávek je 60 tis. Kč. Jedná se o účetní případ vyřazení hmotného movitého předmětu darem, jedná o úbytek majetku.
Vyřazení ve výši ocenění DM 082 022 140 10/2021
Vyřazení zůstatkové ceny 543 082   80 10/2021

 

Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Vybraná účetní jednotka vyřazuje na základě vyřazovacího protokolu prodejem tiskárnu v pořizovací ceně 140 tis. Kč, výše oprávek je 40 tis. Kč. Jedná se o účetní případ vyřazení hmotného movitého předmětu prodejem, jedná o úbytek majetku, není postup reálnou hodnotou.
Vyřazení ve výši ocenění DM 082 022 140 10/2021
Vyřazení zůstatkové ceny 553 082 100 10/2021

 

Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Vybraná účetní jednotka vyřazuje na základě vyřazovacího protokolu škodou tiskárnu v pořizovací ceně 140 tis. Kč, výše oprávek je 40 tis. Kč. Jedná se o účetní případ vyřazení hmotného movitého předmětu škodou.
Vyřazení ve výši ocenění DM 082 022 140 10/2021
Vyřazení zůstatkové ceny 547 20 082 100 10/2021

 

Předmět MD DAL v tis. Kč Okamžik uskutečnění účetního případu
Vybraná účetní jednotka vyřazuje na základě vyřazovacího protokolu mankem kulturní předmět v pořizovací ceně 155 tis. Kč. Jedná se o účetní případ vyřazení kulturního předmětu mankem. Kulturní předměty se neodpisují.
Vyřazení ve výši ocenění DM 547 10 032 155 10/2021

 

 

Závěrem bych konstatovala, že předpokladem správně sestavené účetní závěrky je srozumitelně a přehledně zpracovaný vnitřní předpis o dlouhodobém majetku, kterým je stanoven metodický postup v účetních případech, ve kterých právní předpisy umožňují variantní řešení. V rámci vnitřního předpisu je třeba uvést povinnosti, které je třeba uvádět v příloze roční účetní závěrky. Účtování o dlouhodobém majetku na základě srozumitelného vnitřního předpisu, který je v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou, přispívá k věrnějšímu a poctivému obrazu aktiv vykazovaných v roční účetní závěrce.

 

V Pařezské Lhotě dne 17. 11. 2021

 

Jana Mašková

Shopping Cart